Vypracovanie projektovej dokumentácie je dôležitým nevyhnutným krokom, ktorý je potrebný k dodávke stavby.  Naša spoločnosť Vám môže ponúknuť vypracovanie projektovej dokumentácie stavby podľa Vašich požiadaviek.

Spracovanie štúdie realizovateľnosti stavby /Feasibility study/

Štúdia nevychádza zo zákona, ide o etapu vhodnú pre veľké investície s veľkými nárokmi na vonkajšie väzby /energie, komunikácie, obmedzenia apod./ Obsah je variabilný podľa dohody s investorom.

Štúdia vplyvu na životné prostredie /E.I.A. study/

Povinnosť vypracovania štúdie vplyvu na životné prostredie vychádza z veľkostných parametrov a charakteristikou výroby stanovených zákonom. V prípade, že v zákone sa nenachádza priamo príslušná kategória, doporučujeme požiadať ministerstvo životného prostredia o stanovisko.

Spracovanie projektu pre územné rozhodnutie, tzv. zadanie /Design for teritorial permission/

Tento stupeň až na výnimky je povinný zo zákona. Rieši základné dispozičné riešenie objektov, energetické bilancie a napojenie na verejné siete, vplyvy na životné prostredie, materiálové bilancie výrobného procesu, počty a kategorizácia pracovníkov, dopravné napojenie, základný urbanizmus areálu a vzhľad areálu.

Spracovanie projektu pre stavebné povolenie /Design for building permission/

Tento stupeň je pokračovaním predchádzajúceho stupňa projektu, podrobnejšie sa rozpracovávajú jednotlivé technické riešenia a zapracovávajú sa relevantné pripomienky a požiadavky z územného rozhodnutia. Tento stupeň projektovej prípravy sa môže významne líšiť od projektu pre územné rozhodnutie za predpokladu, že sa nemenia dotknuté pozemky. Ak dôjde k zmene pozemkov, je treba túto zmenu riešiť zmenou územného rozhodnutia. Táto dokumentácia sa archivuje na stavebnom úrade a je dôležitá pri záverečnej kolaudácii stavby.

Spracovanie projektu pre realizáciu /Design for realisation/

Tento stupeň je pokračovaním predchádzajúceho projektu pre stavebné povolenie, podrobne sa rozpracovávajú jednotlivé technické riešenia, spracovávajú sa podrobné špecifikácie a výmery prác a dodávok a zapracovávajú sa relevantné pripomienky a požiadavky zo stavebného povolenia. Tento stupeň projektovej prípravy sa nemôže významne líšiť od projektu pre stavebné povolenie. Zmena je však možná aj v priebehu realizácie stavby, ale je potrebné podľa povahy zmeny požiadať o zmenu stavby pred jej dokončením. Táto zmena sa vybavuje obdobne ako samotné stavebné povolenie, ale nie v celej šírke. Podľa tejto dokumentácie sa stavba kontroluje, koordinuje a účtuje. Dokumentácia je podkladom pre spracovanie projektu skutočného vyhotovenia, ktorý sa spracováva jednotlivými dodávateľmi na záver ich prác.