Územné konanie a územné rozhodnutie /Teritorial proceeding and teritorial permission/

Jedná sa o proces prerokovania projektu pre územné rozhodnutie v rozsahu stanovenom susedných pozemkov /jedná sa o cca 20 až 30 vyjadrení/ v lehote stanovenej zákonom 30 dní. V závere prerokovania, ak sú stanoviska súhlasné /môžu byť s pripomienkami, ktoré nebránia vydaniu územného rozhodnutia/ sa podáva žiadosť príslušnému stavebnému úradu /obec/ aby vydal územné rozhodnutie. Stavebný úrad vyhlási začatie územného konania v lehote spravidla 14 dní a stanoví lehotu na podávanie pripomienok, zväčša 10 dní. Po uplynutí tejto lehoty spravidla do týždňa vydá územné rozhodnutie. Rozhodnutie sa stane právoplatným po uplynutí zákonnej lehoty 15 dní, ak sa žiaden z účastníkov neodvolá.

Stavebné konanie a stavebné povolenie /Building proceeding and building permission/

Jedná sa o proces prerokovania projektu pre stavebné povolenie v rozsahu stanovenom zákonom s orgánmi štátnej a miestnej správy, s dodávateľmi energií, s vlastníkmi susedných pozemkov /jedná sa o cca 20 až 30 vyjadrení/ v lehote stanovenej zákonom 30 dní. V závere prerokovania, ak sú stanoviska súhlasné /môžu byť s pripomienkami, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia/ sa podáva žiadosť príslušnému stavebnému úradu /obec/ aby vydal stavebné povolenie. Stavebný úrad vyhlási začatie stavebného konania v lehote spravidla 14 dní a stanoví lehotu na podávanie pripomienok, spravidla 10 dní. Po uplynutí tejto lehoty spravidla do týždňa vydá stavebné povolenie. Rozhodnutie sa stane právoplatným po uplynutí zákonnej lehoty 15 dní, ak sa žiaden z účastníkov neodvolá. Stavebný úrad je oprávnený v stavebnom konaní od investora požadovať spracovanie rôznych štúdií, posudkov apod./. Jedná sa o proces prakticky rovnaký ako pri územnom konaní. Stavebné povolenie je dokument na základe ktorého môže investor začať stavebné práce.

Kolaudácia a užívacie povolenie /Validation/

Po ukončení realizácie stavby alebo jej funkčných častí podá investor žiadosť na stavebný úrad o kolaudáciu stavby alebo o kolaudáciu jej funkčnej časti. Úrad oznámi začatie kolaudačného konania spravidla v lehote 10 dní. Po vykonaní kolaudácie stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, ktoré nadobudne právoplatnosť v lehote 15 dní. V rámci tejto lehoty sa môže ktorýkoľvek z jej účastníkov odvolať. Stavebný úrad môže vydať na základe kolaudácie trvalé užívacie povolenie, alebo môže povoliť skúšobnú prevádzku v rámci ktorej sa overujú úradom stanovené parametre /napr. hluk, škodliviny a pod./

Výkon autorského dozoru spracovateľmi projektu /Occasional supervision of desingners/

Táto činnosť nie je stanovená zákonom, ale je potrebná. Vždy sa v priebehu stavby sa vyskytnú problémy, zmeny, zámeny materiálov, potreba poskytnúť vysvetlenia a pod. Je dôležité aby spracovateľ projektu bol touto činnosťou zainteresovaný aj v priebehu realizácie stavby.